Konkursy

Więcej Nr. 6: Ogłoszono konkurs dotyczący Wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiors w ramach Poddziałania 1.5.2 (RPO WK-P na lata 2014-2020)

Nr. 6: Ogłoszono konkurs dotyczący Wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiors w ramach Poddziałania 1.5.2 (RPO WK-P na lata 2014-2020)

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) – realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw realizuje cel szczegółowy 4. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Więcej informacji na ten temat tutaj


Wszystkie konkursy

Więcej Nr. 5: Zmiana terminów składania wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (RPO WK-P na lata 2007-2013)

Nr. 5: Zmiana terminów składania wniosków w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (RPO WK-P na lata 2007-2013)

Uległy zmianie terminy składania wniosków dot. konkursów RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009 oraz RPO WK-P 21/V/5.2.2/2009 ogłoszonych w ramach poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie z terminu  od 01.03.2010 r. do 15.03.2010 r. na termin od 15.03.2010r. do 26.03.2010 r. z powodu konieczności aktualizacji Systemu Realizacji Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Więcej informacji na ten temat tutaj i tutaj.

Oprac. J. Wiśniewska K-P COI (4.02.2010)


Wszystkie konkursy

Więcej o: Nr. 4: Ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.1 (RPO WK-P)

Nr. 4: Ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.1 (RPO WK-P)

Ogłoszono właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.1.  Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurs ma charakter otwarty czyli nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków ( 2.400.000,00 euro) lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzja Instytucji Zarządzającej.

Celem działania, w ramach którego został ogłoszony konkurs, jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw (w tym działających w branży turystycznej) poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 01.06.2010 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2010 roku.

Szczegółowe informacje o kunkursie RPOWKP 32/V/5.2.1/2009 tutaj.

Załączniki:


Wszystkie konkursy

Więcej o: Nr. 3: Nowe harmonogramy konkursów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Nr. 3: Nowe harmonogramy konkursów współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

W dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 95/1681/09 przyjęto dwa harmonogramy konkursów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

  1. harmonogram konkursów na rok 2010,
  2. harmonogram konkursów na lata 2008-2013.

Zgodnie z niniejszą Uchwałą tracą moc Uchwały Nr 24/285/09 z dnia 27 marca 2009r. oraz Nr 88/1526/09 z dnia 26 listopada 2009r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu zachowania spójności i przejrzystości między harmonogramem wieloletnim i rocznym na 2010r., które od momentu wejścia w życie przedmiotowej Uchwały będą załącznikami do niej.

Szczegółowe informacje tutaj.

Oprac. J. Wiśniewska K-PCOI

Załączniki:


Wszystkie konkursy