Menu Eksport – Niezbędnik eksportera

Więcej Wyszukiwarki zagranicznych zapytań ofertowych

Wyszukiwarki zagranicznych zapytań ofertowych

Poniżej wykaz najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych z zapytaniami ofertowymi z całego świata: 

AUSTRIA

BIAŁORUŚ

CHINY

DANIA

EGIPT

FRANCJA

JAPONIA

KANADA

KOREA POŁUDNIOWA

LUKSEMBURG

MEKSYK

IRLANDIA

 

NIEMCY

NORWEGIA

 

POLSKA

 

ROSJA

SZWAJCARIA

TURCJA

UKRAINA

Inne wyszukiwarki internetowe i portale ogłoszeniowe o profilu gospodarczym na Ukrainie, rekomendowane przez WPHI Ambasady RP w Kijowie:

WŁOCHY

EUROPA

EUROPA WSCHODNIA

ŚWIAT

 

 

Opracowanie: J. Wiśniewska K-PCOIE

 

Więcej Przewodniki on-line po branżach i rynkach zagranicznych 2023

Przewodniki on-line po branżach i rynkach zagranicznych 2023

Jako źródło wstępnej informacji o rynkach zagranicznych polecamy Państwu ogólnie dostępne on-line, bezpłatne przewodniki rynkowe.

 

Doing Business

Wydawca: Bank Światowy (The World Bank)

Baza zawiera informacje gospodarcze na temat 190 krajów (oraz głównych miast w poszczególnych państwach) w formie raportów, danych statystycznych oraz rankingów. Koncentruje się na poszczególnych etapach procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (od inwestycji po handel międzynarodowy), oceniając pod kątem “przyjazności dla prowadzenia biznesu” poszczególne uwarunkowania danego kraju (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne itp.).

 

Informator Ekonomiczny MSZ

Wydawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Baza składa się z odrębnych opracowań o 155 krajach. Zawierają one istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy informacje ogólne o kraju, systemie administracyjnym, gospodarce, dwustronnej współpracy gospodarczej, dostępie do rynku oraz przydatnych kontaktach i linkach.

Country Risk Map (Mapa ryzyka krajowego)

Wydawca: Euler Hermes 

Baza składa się z ekonomicznych ratingów 120 krajów, a jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw na etapie identyfikacji możliwości handlowych na arenie miedzynarodowej i związanego z tym ryzyka (braku zapłaty). Poszczególne sprawozdania zawierają informacje dotyczące mocnych i słabych stron poszczególnych krajów w oparciu o dane dotyczace stopnia rozwoju gospodarki, głównych jej sektorów działalności, partnerów handlowych krajów, prognoz ekonomicznych itd.

 

Sector Risk Map (Mapa ryzyka sektorowego)

Wydawca: Euler Hermes

Baza zawiera raporty oceny sytuacji dla następujacych sektorów gospodarki: branży lotniczej, rolno-spożywczej, chemicznej, budowlanej, energetycznej, sprzętu gospodarstwa domowego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, maszyn i urządzeń, metalowej, papierniczej, farmaceutycznej, sprzedaży, tekstylnej, transportowej.

Ocenę ryzyka całej, wybranej branży można monitorować w odniesieniu do poszczególnych krajów.

 

Analiza rynków na Santander Trade Portal

Wydawca: Santander

Baza skałda się z krótkich analiz o 171 krajach. Zawierają one skondensowaną informację o uwarunkowaniach politycznych, trendach rynkowych, kanałach dystrybucji produktów, preferencjach konsumenckich oraz szereg kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają za zadanie ułatwić przedsiębiorcy wybór najbardziej atrakcyjnego kraju dla prowadzenia biznesu.

 

Najlepsze kraje do prowadzenia interesów na Santander Trade Portal

Wydawca: Santander 

Baza pozwala zidentyfikować kraje o największym potencjale handlowym dla pojedynczego produktu zarówno dla eksportu jak i importu. Produkt identyfikowany jest na podstawie numeru klasyfikacji HS dostarczanej przez Comtrade ONZ.

 

Analizy krajów

Wydawca: S|E|B

 Opracowania obejmują informacje o głównych rynkach wschodzących oraz o szeregu kwestionowanych finansowo krajów rozwiniętych, oceniajac ich sytuację gospodarczą, finansową, polityczną oraz perspektywy rozwoju.

  

Mapa rynków eksportowych

Wydawca: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

 Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybrano te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. 

 

IPR SME Helpdesk China

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w Chinach. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynku chińskim.

 

IPR SME Helpdesk Latin Amerika

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w krajach Ameryki Łacińskiej. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynkach Ameryki Łacińskiej.

 

IPR SME Helpdesk South-East Asia

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynkach Azji Południowo-Wschodniej.

  

Baza dostępu do rynków w krajach trzecich “Akccess2Markets”

Wydawca: Komisja Europejska

Baza zawiera aktualne informacje m.in. na temat stawek celnych, wymogów formalnych (procedur i dokumentów), barier handlowych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych zarówno w kraju importera pozaunijnego jak i obowiązujących w UE w przypadku sprowadzania towarów/ usług na jej obszar.

Baza pozwala ponadto na generowanie statystyk, ilustrujących wymianę handlową pomiędzy poszczególnymi państwami UE a krajami trzecimi, w rozbiciu na poszczególne grupy towarowe w latach 2002-2019.

 

Enter new markets – Promotion of agricultural products

Wydawca: Komisja Europejska

Informacje na temat wykorzystania przez unijnych eksporterów możliwości rozwijającego się coraz bardziej dynamicznie globalnego rynku produktów rolno-spożywczych. Portal zawiera dane na temat zagranicznych rynków zbytu przydatne dla reprezentantów sekotora rolno-spożywczego.

 

ELANBiz  – European and Latin American Business Services

Wydawca: Komisja Europejska

Bezpłatna platforma dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Unii Europejskiej oferuje informacje, w języku angielskim i hiszpańskim, m.in. na temat wskaźników ekonomicznych, obowiązujących umów handlowych, procedur eksportu, możliwości prowadzenia inwestycji na obszarze 7 krajów Ameryki Łacińskiej (Peru, Meksyk, Argentyna, Chile, Brazylia, Kostaryka, Kolumbia). Dodatkowo, platforma umożliwia bezpośredni kontakt z miejscowym ekspertem w celu uzyskania odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

 

ASEAN Trade Repository (ATR)

Wydawca: ASEAN Trade Repository

Repozytorium ATR jest platformą dostępu do kompleksowych informacji związanych z handlem w państwach członkowskich ASEAN, ponieważ połączony jest za pomocą hiperłączy do narodowych repozytoriów poszczególnych krajów.
Znajdują się tu m.in. dane na temat: nomenklatury taryfowej, taryf KNU, preferencyjnych taryf w ramach ATIGA i innych umów ASEAN z partnerami, reguł pochodzenia, środków pozataryfowych, krajowych regulacji handlowych i celnych, procedur i wymogów dokumentacyjnych, orzeczeń administracyjnych, najlepszych praktyk w ułatwianiu handlu itd.

 

Rynki zagraniczne

Wydawca: PKO Bank Polski

Zbiór opracowań PKO BP na temat sytuacji gospodarczej na poszczególnych rynkach zagranicznych prezentujących bieżące dane ekonomiczne.

 

Znajdż rynki eksportowe

Wydawca: PKO Bank Polski S.A.

Zbiór opracowań PKO BP na temat sytuacji gospodarczej na poszczególnych rynkach zagranicznych prezentujących bieżące dane ekonomiczne. Analizy zawierają m.in. syntetyczny materiał, zawierający informacje społeczno-gospodarcze oraz prognozy i wskaźniki ostrzegawcze.

 

Raporty branżowe

Wydawca: PKO Bank Polski S.A.

Wyszukiwarka analiz o branżach na wybranych rynkach zagranicznych, która umożliwa dostęp do opracowań własnych Banku jak również przekierowuje do  analiz zamieszczonych na stronach internetowych innych podmiotów.

 

The Observatory of Economic Complexity

Wydawca: Alexander Simoes

Narzędzie umożliwiające generowanie informacji (rankingów, danych statystycznych) o imporcie i eksporcie krajów jak również stanowiące źródło wiedzy o towarach/ usługach, które są przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej.

 

The World Factbook

Wydawca: CIA

Baza danych zawiera informacje na temat historii, ludzi, rządów, gospodarek, geografii, komunikacji, transportu, wojskowościo i kwestii ponadnarodowych dla 267 podmiotów świata. W jej zasobach znajdują się: mapy głównych regionów świata (w tym fizyczna i polityczna mapa świata), flagi państwowe, mapę mórz i oceanów oraz stref czasowych.

 

Index of Economic Freedom

Wydawca: The Heritage Foundation

Przewodnik wydawany raz do roku, w którym przy pomocy danych makroekonomicznych mierzony jest poziom rozwoju wolności gospodarczej 186 gospodarek świata. Baza danych umożliwa porównanie parametrów poszczególnych krajów. W indeksie wolność gospodarcza mierzona jest w oparciu o 12 wpółczynników ilościowych i jakościowych, podzielonych na cztery kategorie: praworządność, rząd, skuteczność regulacyjna, otwartość rynku.

 

Baza wiedzy o eksporcie i rozwoju międzynarodowym East Analytics

Wydawca: East Analytics

Zbiór opracowań analitycznych o rynkach wschodzących oraz rynkach rozwiniętych, leżących na Bliskim Wschodzie, w Azji Wschodniej, Centralnej i Południowej oraz w Europie Wschodniej. Prezentowane są w nich lokalne uwarunkowania kulturowe, zjawiska społeczne, procesy polityczne i dynamika gospodarcza.

 

Opracowanie: J. Wiśniewska Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-P COIE)

 

Serwisy, do których odsyłają poniższe linki, należą do podmiotów trzecich. Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE) nie prowadzi jakiejkolwiek współpracy z tymi podmiotami, ani w żaden sposób nie weryfikuje zawartości ich serwisów.

 

Więcej Eksport do krajów trzecich

Eksport do krajów trzecich

Baza dostępu do rynków w krajach trzecich Akccess2Markets okaże się pomocna, jeżeli planują Państwo: 

  • sprzedaż produktów/ usług poza granicami Unii Europejskiej; 

Baza Akccess2Markets zawiera aktualne informacje m.in. na temat stawek celnych, wymogów formalnych (procedur i dokumentów), barier handlowych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych w kraju importera pozaunijnego.

 

  • import towarów/ usług z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej;

W bazie Akccess2Markets znajdują się informacje m.in. na temat stawek celnych, wymogów formalnych (procedur i dokumentów), barier handlowych, przepisów sanitarnych i fitosanitarnych obowiązujących w UE w przypadku sprowadzania towarów/ usług na jej obszar. Wprawdzie jest to moduł dedykowany eksporterom z krajów trzecich, zainteresowanych dostępem do JRE, jednak unijny importer może w nim również sprawdzić, jakich formalności powinien dopełnić nie tylko jego pozaunijny kontrahent lecz również on sam, aby import do UE doszedł do skutku.

Przekierowanie do  Akccess2Markets Database tutaj.

 

  • uzyskać dane statystyczne na temat wymiany handlowej poszczególnych państw członkowskich UE z krajami trzecimi;

Baza Akccess2Markets pozwala na generowanie statystyk, ilustrujących wymianę handlową pomiędzy poszczególnymi państwami UE a krajami trzecimi w latach 2002-2019, w rozbiciu na poszczególne towary i ich grupy. 

Dostęp do statystyk w Akccess2Markets Database tutaj

 

  • uzyskać dostęp do umów handlowych UE z krajami partnerskimi (trzecimi);

Baza Akccess2Markets zawiera przekierowanie do informacji na temat ponad 70 umów handlowych, które EU zawarła z poszczególnymi krajami na całym świecie. Na ich podstawie przedsiębiorstwa z UE i krajów partnerskich mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w ramach prowadzonej wymiany handlowej, np. w postaci niższych lub zerowych taryf celnych, uproszczonych procedur celnych, uznawania certyfikatów wyrobów czy lepszej ochrony praw własności intelektualnej. Korzyści te różnią się w zależności od umowy, kraju partnerskiego i zależą od produktu bądź branży.

Szczegółowa informacja o umowach handlowych tutaj.

 

  • uzyskać informację o regułach pochodzenia towarów;

Baza Akccess2Markets umożliwia sprawdzenie, czy dany produkt spełnia kryteria preferencyjnego traktowania według reguł pochodzenia towarów.

Służy do tego ROSA – nowe narzędzie udostępnione w ramach bazy Akccess2Markets.

Przekierowanie do ROSA  tutaj.

 

Korzystanie z bazy Akccess2Markets Database jest bezpłatne.

 

Opracowanie: J. Wiśniewska K-PCOIE na podstawie informacji ze strony https://trade.ec.europa.eu/

 

 

Więcej Protokół dyplomatyczny i różnice kulturowe

Protokół dyplomatyczny i różnice kulturowe

W interesach, oprócz znajomości zagadnień merytorycznych i doświadczenia, kluczem do sukcesu jest umiejętność obcowania z partnerami biznesowymi w sposób budujący wiarygodność oraz gwarantujący przychylność dzięki znajomości uwarunkowań tradycji i kultury ich kraju. Etykieta w biznesie to jedna z metod kreowania własnego wizerunku profesjonalnego partnera, z którym warto podtrzymać relacje zawodowe.

Znajomość podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego oraz uwzględnienie różnić kulturowych pozwoli uniknąć wielu niezamierzonych, niezręcznych sytuacji o podłożu towarzyskim, zawodowym i kulturowym podczas budowania miedzynarodowych relacji biznesowych. 

Rekomendujemy zatem Państwu lekturę zebranych przez nas poniżej przewodników wydanych przez wpierających umiędzynarodowienie polskich firm instytucji i autorów. 

Zawierają one szereg informacji, wskazówek, porad i komentarzy dotyczących kontekstu kulturowego w międzynarodowych kontaktach biznesowych. Kontekst ten ma szczególnie istotne znaczenie przy podejmowaniu aktywności gospodarczej na oddalonych – nie tylko geograficznie, ale często również kulturowo i obyczajowo – rynkach pozaeuropejskich.

Opracowanie: J. Wiśniewska K-PCOIE