PSSE

Więcej Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw planujących inwestycję w Pomorskiej SSE

Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw planujących inwestycję w Pomorskiej SSE

Działalność na preferencyjnych warunkach w  Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów, niezależnie od lokalizacji inwestycji.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji (czyli planowane nakłady inwestycyjne) uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszt nabycia nieruchomości i budynków, koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty budowy zakładu z halą produkcyjną i zapleczem biurowo-socjalnym, zakup maszyn i urządzeń (także w formie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej

Dodatkowo każdy przedsiębiorca (lały, średni czy duży), który planuje reinwestycje- ma obniżone minimalne nakłady inwestycyjne o 50%.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem,
że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą,
w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Należą do nich kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego. Te kryteria to między innymi posiadanie statusu MŚP, inwestycja w lokalizacje o wysokim poziomie bezrobocia, współpraca ze szkołami branżowymi, wspieranie rozwoju pracowników przedsiębiorstwa, inwestycje w projekty wspierające branże w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną. Łącznie kryteriów jest 13 i przedsiębiorca w województwie kujawsko-pomorskim wybiera 5, które spełni.

 

 

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

 

 

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Oddział PSSE w Toruniu
ul. Polna 66, 87-100 Toruń 
Tel: 56 653 00 47 
E-mail: torun@strefa.gda.pl

Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych 
kom. 605 676 600                   
E-mail: j.gasek@strefa.gda.pl              

Weronika Leszniewska – Project Manager
kom. 799 286 999               
E-mail: w.leszniewska@strefa.gda.pl            

Agnieszka Sandecka – Specjalista ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej
kom. 885 807 030               
E-mail: a.sandecka@strefa.gda.pl        

Agata Piech – Specjalista ds. szkolnictwa zawodowego
kom. 885 600 030
E-mail: a.piech@strefa.gda.pl        

Julia Olejnik – Specjalista ds. Centrum Programowania Robotów Przemysłowych
kom. 609 807 010
E-mail: j.olejnik@strefa.gda.pl            

Biuro we Włocławku – Centrum Programowania Robotów Przemysłowych
Plac Wolności 8/9, 87-800 Włocławek 
E-mail: wloclawek@strefa.gda.pl

Michał Rzepka – Samodzielny specjalista do spraw pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej
kom. 601 975 570 
E-mail: m.rzepka@strefa.gda.pl 

 

 

Więcej o: Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw planujących inwestycję w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw planujących inwestycję w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Firma, która dołączy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skorzysta z ulg podatkowych oraz otrzyma wsparcie na każdym etapie inwestycji. Pomorska SSE oferuje również między innymi opiekę poinwestycyjną, promocję na rynku polskim i zagranicznym, wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanej kadry a także pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, uczelniami i samorządem.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca,aby uzyskać decyzję o wsparciu, musi spełnić kryteria jakościowe oraz ilościowe. Jeżeli są one spełnione – uzyskuje decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i otrzymuje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procentwydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji (czyli planowane nakłady inwestycyjne) uzależnione od stopy bezrobocia w danym mieście. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszt nabycia nieruchomości i budynków,koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty budowy zakładu z halą produkcyjną i zapleczem biurowo-socjalnym, zakup maszyn i urządzeń (także w formie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how inieopatentowanej wiedzy technicznej

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunkizgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Należą do nich kryteriazrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryteria zrównoważonego rozwojuspołecznego. Te kryteria to między innymi posiadanie statusu MŚP, inwestycja wlokalizacje o wysokim poziomie bezrobocia, współpraca ze szkołami branżowymi,wspieranie rozwoju pracowników przedsiębiorstwa, inwestycje w projektywspierające branże w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną.Łącznie kryteriów jest 10 i przedsiębiorca w województwie kujawsko-pomorskimwybiera 5 które spełni.

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji owsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydaniadecyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Ustawa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu orazw sektorze przemysłowym. Ustawa wyklucza niektóre rodzaje działalności, naktóre decyzja o wsparciu nie może zostać wydana:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Oddział w Toruniu

ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń 
Tel: 56 653 00 47 
E-mail: torun@strefa.gda.pl      

Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych 
Tel: 605 676 600                   
E-mail: j.gasek@strefa.gda.pl                      

Weronika Leszniewska – Samodzielny pracownik ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej
Tel: 799 286 999               
E-mail: w.leszniewska@strefa.gda.pl                     

Oddział we Włocławku

Ul. Brzeska 6, pok. 37, 87-800 Włocławek 
E-mail: wloclawek@strefa.gda.pl 

Wiktor Kowalski – Samodzielny pracownik ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej 
Tel: 601 975 570 
E-mail: w.kowalski@strefa.gda.pl