Ważniejsze dane statystyczne odnośnie regionalnego rynku pracy (de)

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. ukształtowało się na poziomie 258,6 tys. osób, tj. o 0,8 % wyższym niż przed rokiem. 


Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,8 %, tj. 1,1 p. proc. mniej niż przed rokiem.

W końcu grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 72,7 tys. osób i była o 8,9 tys. osób mniejsza niż w grudniu 2017 r. (o 10,9 %) i o 1,6 tys. osób większa (o 2,3 %) niż w listopadzie 2018 r.  Kobiety stanowiły 60,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 59,9 %).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w końcu listopada 2018 r. ukształtowała się na poziomie 8,8 %  (w kraju była niższa o 3,0 p. proc.). 
W stosunku do grudnia 2017 r. była niższa o 1,1 p. proc., a w porównaniu z listopadem 2018 r. była wyższa o 0,2 p. proc.. Kujawsko-Pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (10,4 %) oraz na równi z województwem podkarpackim. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1 %).

W województwie kujawsko-pomorskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w grudniu 2018 nadal należały powiaty:  radziejowski (16,9 % wobec 18,4 % w grudniu  2017 r.), lipnowski (16,7 % wobec 17,8 %) oraz włocławski (16,0% wobec 18,5%), a o najniższej Bydgoszcz (3,6 %, wobec 3,9%) oraz Toruń (4,8%, wobec 5,2 % przed rokiem). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, w największym stopniu w powiecie włocławskim (2,5 p.proc.) oraz we Włocławku (o 2,4 p.proc.). 

W grudniu 2018 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 9,8 tys. osób bezrobotnych, tj. o 13,5% mniej niż przed rokiem, i o 0,2% mniej niż w listopadzie 2018 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2018 r., Bydgoszcz luty 2019 r. 
 
Oprac. M. Ryłow K-P COI