Szkolnictwo wyższe i działalność badawczo-rozwojowa

SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie województwa działają 2 ośrodki akademickie, o przeciętnym w skali kraju potencjale w zakresie możliwości kształcenia (mierzonym liczbą miejsc, kierunków studiów i poziomem kadry naukowej):
w Toruniu działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy: Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK.

Poza ośrodkami stołecznymi w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój różnego rodzaju ośrodków kształcenia wyższego, w tym głównie punktów i oddziałów zamiejscowych uczelni.

Szkoły wyższe równolegle z działalnością dydaktyczną prowadzą działalność naukowo-badawczą
i wdrożeniową. Działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza studia regionalno-historyczne, prowadzą także towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne, a w ród nich także Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz stowarzyszenia regionalne.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W regionie istnieją również placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe funkcjonujące w strukturze Polskiej Akademii Nauk, instytutów resortowych, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa.

W Toruniu mają swe siedziby m.in. placówki Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii
i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Pracownia Zagospodarowania Turystycznego Instytutu Turystyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK, Centrum Bada i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK.

W Bydgoszczy podobną działalność prowadzą: Regionalne Centrum Innowacji przy Politechnice Bydgoskiej, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Bardzo ważną rolę spełniają w regionie placówki działające w strukturze instytutów związanych
z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin (Kowróz powiat toruński, Głodowo powiat lipnowski, Głębokie i Polanowice powiat inowrocławski, Sobiejuchy powiat żniński, Chrząstkowo powiat nakielski), zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki (np. w Mełnie powiat grudziądzki, Kołudzie Wielkiej powiat inowrocławski), ośrodki doradztwa rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i w Przysieku
k. Torunia. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre zakłady produkcyjne
w województwie, takie jak: Anwil S.A. we Włocławku, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
w Toruniu, Telefonika Kable w Bydgoszczy oraz Nokia Solutions and Networks w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności innowacyjnej w przemyśle województwa kujawsko-pomorskiego opiera się głównie na środkach własnych i kredytach bankowych, środki pochodzące z innych źródeł mają drugorzędne znaczenie.

Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych. Za najważniejsze czynniki wpływające na innowacyjność można uznać:

  • poziom i zakres wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe przedsiębiorców,
  • system zachęt finansowych do podejmowania ryzyka w gospodarce,
  • system dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki.  

Źródło:
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021+ roku (Toruń 2022) 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

TORUŃ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

BYDGOSZCZ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

WŁOCŁAWEK
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

INOWROCŁAW
Wyższe uczelnie prywatne:


ŚWIECIE

Wyższe uczelnie prywatne:

TUCHOLA
Wyższe uczelnie prywatne:

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2024 r.