Misja gospodarcza do Krakowa w ramach wydarzenia ABSL Summit 2023 “Lead the way. Stay ahead”

Logo targów ABSL Summit 2023 “Lead the way. Stay ahead”

Logo targów ABSL Summit 2023 “Lead the way. Stay ahead”

Od 2010 roku ABSL Summit pozostaje jednym z wiodących wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej, kluczowym miejscem spotkań sektora nowoczesnych usług biznesowych, liderów biznesu, czołowych polityków i ekonomistów. To unikalna na skalę europejską platforma dyskusji, analiz i prognoz dotyczących trendów i ich wpływu na rzeczywistość.

Misja gospodarcza organizowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dla Partnera projektu Gminy Miasta Grudziądz  w ramach projektu „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

W misji gospodarczej mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

 • posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
 • których PKD nie podlega wykluczeniu z możliwości o ubieganie o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzaniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 • posiadający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie Gminy Miasta Grudziądz;
 • spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej de minimis;
 • posiadający strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internalizacji działalności gospodarczej;
 • spełniający inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP)
  w misji gospodarczej w ramach wydarzenia ABSL Summit w Krakowie organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dla partnera projektu Gminy Miasta Grudziądz.

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem:  maksymalnie 5.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej będą finansowani w ramach pomocy de minimis.

W ramach misji zaplanowany jest udział w wydarzeniu ABSL Summit 2023 “Lead the way. Stay ahead” oraz uczestnictwo w rozmowach biznesowych.

Termin składania dokumentów:

 1. Termin zgłoszenia do udziału w misji:

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: a.zapart@kujawsko-pomorskie.pl lub RG-I-G@kujawsko-pomorskie.pl podpisanych niżej wymienionych dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 1 września 2023 r.  do godz. 8.00**:

 • formularz deklaracji uczestnictwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu;
 • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.
 • oświadczenie dotyczące strategii biznesowej i jej streszczenie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.

Wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane, pojedyncze strony zaparafowane,
a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Formularze deklaracji uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin dostarczenia oryginałów dokumentów:

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Misji przedsiębiorca dostarczy oryginały dokumentów osobiście lub wyśle pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Biuro Projektów Gospodarczych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem na kopercie „Dotyczy misji gospodarczej do Krakowa”, w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji (drogą elektroniczną) o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji.

Informacja o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji gospodarczej zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany w formularzu deklaracji uczestnictwa.

Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w misji gospodarczej zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, i/lub na stronie na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora https://investin.kujawsko-pomorskie.pl po zakończeniu naboru.

 

Kontakt:

a.zapart@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 12 597.

m.rozploch@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 18 279.

 *Dopuszcza się zmianę długości trwania misji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
O powyższej zmianie przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misjach zostaną niezwłocznie powiadomieni.

**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa (…).

Załącznik nr 1 Formularz deklaracji uczestnictwa,

Załącznik nr 2 Kryterium wyboru przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej,

Załącznik nr 3 Projekt umowy udziału w misji gospodarczej,

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

Załącznik nr 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Uczestnika o nawiązaniu kontaktów z podmiotami zagranicznymi,

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące strategii biznesowej i jej streszczenie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Załącznik nr 8 Informacja  w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

Załącznik nr 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą,

Załącznik nr 10 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Dokument przygotował Marek Rozpłoch