Misja gospodarcza połączona z targami „International Exhibition for Automobile and Accessories Wuhan Motor Show” do Wuhan w Chinach

logo targów w Chinach

logo targów w Chinach


Cel misji do Chin:

Promocja oferty przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem zwiększenia regionalnego poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami lub innymi jednostkami z zagranicy (projekt pn. „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinasowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020).

Dlaczego warto wziąć udział w misji?

Wuhan Motor Show to jedno z najlepszych wydarzeń branży motoryzacyjnej w Chinach. Jest to jedna z najbardziej profesjonalnych wystaw motoryzacyjnych wśród targów motoryzacyjnych, co czyni ją jedną z najpopularniejszych i najbardziej atrakcyjnych wystaw w chińskim sektorze motoryzacyjnym. Chiny nazywane są fabryką świata. Ogromna ilość producentów wystawia się na targach handlowych, by nawiązać relacje z międzynarodowymi importerami. W planie wyjazdu ujęte zostały także bezpośrednie spotkania B2B z chińskimi przedstawicielami branży motoryzacyjnej.

Misja skierowana jest do:

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców związanych z branżą motoryzacyjną do wzięcia udziału w misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach „International Exhibition for Automobile and Accessories Wuhan Motor Show”. Udział w misji gospodarczej umożliwi nawiązanie współpracy
z chińskimi firmami, wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z najnowszymi trendami branży motoryzacyjnej.

Kto może uczestniczyć w misji:

 • przedsiębiorca z MŚP posiadający strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej (warunek konieczny);
 • przedsiębiorca spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2021 r., poz. 900);
 • przedsiębiorca posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w misji.

 Informacje o misji:

 • językiem wiodącym misji jest język angielski; osoba oddelegowana do udziału
  w misji musi posługiwać się językiem angielskim w sposób komunikatywny;
 • misja sfinansowana zostanie w 100% ze środków unijnych i budżetu województwa;
 • koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w misji pokryte zostaną z projektu pn.: „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności
  i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu;
 • w misji może wziąć udział tylko 1 osoba z danego przedsiębiorstwa;
 • ilość przedsiębiorców przewidzianych do udziału w misji to około 10;
 • uczestnictwo w Misji stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, dzień zawarcia umowy o uczestnictwo jest dniem udzielenia pomocy de minimis.

W ramach misji przedsiębiorcy zostanie zapewnione:

 • sukcesywną, kompleksową rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych w klasie ekonomicznej – wylot z lotniska w Gdańsku lub w Warszawie do Wuhan, Chiny, w dniu 16.10.2023 r. oraz powrót z Wuhan do Gdańska lub Warszawy – transport lotniczy w dniu 21.10.2023 r.
 • rezerwację i sprzedaż noclegów;
 • całodniowe wyżywienie wszystkich uczestników wyjazdu w tym: śniadania, lunch
  i obiadokolacje w trakcie pobytu w miejscu docelowym;
 • transport lokalny w miejscu docelowym oraz przejazd autokarowy na trasie Toruń – lotnisko
  w Gdańsku/ Warszawie oraz lotnisko w Gdańsku/ Warszawie – Toruń;
 • ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdów;
 • zakup wejściówek na targi „International Exhibition for Automobile and Accessories Wuhan Motor Show”;
 • pomoc w uzyskaniu wizy do Chin dla wszystkich uczestników misji gospodarczej; informacje
  o wizach do Chin dostępne na stronie: http://pl.china-embassy.gov.cn/pol/lqfw/

Po stronie przedsiębiorców leży uiszczenie następujących opłat:

 • diety pobytowe przysługujące zgodnie z regulaminem wynagradzania lub układem zbiorowym pracy albo zawartą umową o pracę; jeżeli ww. dokumenty nie zawierają takich postanowień (lub w razie braku ww. dokumentów), pracownikom przysługuje należność na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 zmienione U. 2022 poz. 2302 i poz. 1481);
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych Uczestnika Misji;
 • koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia podróży i z miejsca zakończenia podróży zapewnianej przez Organizatora;
 • koszty ubezpieczenia, którego nie zapewnia Organizator misji;
 • koszty uzyskania wizy biznesowej do Chin;
 • dodatkowe opłaty, które nie zostały wymienione jako koszty Organizatora.

 

Zgłaszanie udziału w misji

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w misji poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: RG-I-G@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do 11 września 2023 r. do godziny 8:00 skanów dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami:

1) formularz deklaracji uczestnictwa w zagranicznej misji gospodarczej realizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji do udziału w Misji, według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do Regulaminu;

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu

3) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Misji, przedsiębiorca dostarczy oryginały dokumentów osobiście lub wyśle na adres siedziby Organizatora Misji, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Biuro Projektów Gospodarczych,
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy misji gospodarczej do Chin”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt w sprawie misji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Departament Rozwoju Gospodarczego
Biuro Projektów Gospodarczych
Kopernika 4, 87-100 Toruń

Osoba do kontaktu:

Anita Zapart  
tel. 56 621 25 97
e-mail: a.zapart@kujawsko-pomorskie.pl

REGULAMIN misja Chiny

Ogłoszenie o naborze na misję do Chin

Zał_1 do regulaminu formularz deklaracji uczestnictwa

Zał_2 – do regulaminu_kryteria wyboru

Zał_3 do regulaminu projekt umowy udziału w misji

Zał_4 do regulaminu_zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis

Zał_5 do regulaminu _formularz_pomocy_de_minimis

Zał_6 do regulaminu _oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de mninimis

Zał_7 do regulaminu_sprawozdanie merytoryczne

Zał_8 do regulaminu_informacja dla osoby, której dane dotyczą

Zał_9 do regulaminu_zgoda osoby, której dane dotyczą

Zał_10 do regulaminu_oświadczenie strategia biznesowa