Nr. 4: Ogłoszono konkurs dotyczący wsparcia inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Poddziałania 5.2.1 (RPO WK-P)

Ogłoszono właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.1.  Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Konkurs ma charakter otwarty czyli nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków ( 2.400.000,00 euro) lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzja Instytucji Zarządzającej.

Celem działania, w ramach którego został ogłoszony konkurs, jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw (w tym działających w branży turystycznej) poprzez ich unowocześnianie i zwiększanie efektywności ich działania.

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 01.06.2010 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na grudzień 2010 roku.

Szczegółowe informacje o kunkursie RPOWKP 32/V/5.2.1/2009 tutaj.

Załączniki:


Wszystkie konkursy