• Polska na 40 miejscu w rankingu gospodarczym „Doing Business”.
  Gospodarki są uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, od 1 do 190. Wysoka łatwość prowadzenia działalności w rankingu oznacza, że otoczenie regulacyjne bardziej sprzyja zakładaniu i prowadzeniu lokalnej firmy. Rankingi są ustalane przez sortowanie łącznych wyników według 10 tematów, z których każdy składa się z kilku wskaźników, przy czym każdy temat ma taką samą wagę. Rankingi dla wszystkich gospodarek odnoszą się do maja 2019 r.
  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/poland#,
  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf

 • 41 miejsce w rankingu wolności gospodarczej w 2021 roku „Index of Economic Freedom 2021”, opracowanym przez  The Heritage Foundation.
  Wynik wolności gospodarczej Polski wynosi 69,7 punktów. Jego ogólna ocena wzrosła o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę efektywności sądownictwa. Polska zajmuje 41 miejsce na świecie, 25 miejsce na 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej.
  https://www.heritage.org/index/country/poland

 • 45 miejsce rankingu postrzegania kraju pod kątem korupcji "Corruption Perceptions Index 2020".
  2020 - CPI - Transparency.org

 • 40 miejsce  w rankingu innowacyjności "Global Innovation Index 2021".
  Edycja 2021 Global Innovation Index (GII) przedstawia najnowszy globalny ranking innowacji 132 gospodarek, opierający się na 81 różnych wskaźnikach. Śledząc najnowsze światowe trendy w zakresie innowacji w nowym Global Innovation Tracker, ta edycja koncentruje się również na wpływie pandemii COVID-19 na innowacje.
  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 

 • Ocena ryzyka BB2 w ratingu Euler Hermes Global.
  Poziom ryzyka przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem interesów w Polsce został oceniony na MEDIUM BB2.
  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports/Poland.html

   

   

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest w oparciu o środki z różnych źródeł, przy czym istotny jest znaczny udział podmiotów gospodarczych. W województwie kujawsko-pomorskim 36,1% nakładów województwa pochodzi z budżetu państwa (w kraju 57,7%), a 58,6% to nakłady podmiotów gospodarczych (w kraju 26,0%). Stosunkowo mały udział nakładów wykazują placówki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne.

Istotne znaczenie dla regionu ma zwiększenie dostępności do kształcenia na wszystkich poziomach oraz uzyskanie i poprawa kwalifikacji mieszkańców zgodnych z potrzebami rynku pracy.

SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie województwa działają 2 ośrodki akademickie, o przeciętnym w skali kraju potencjale w zakresie możliwości kształcenia (mierzonym liczbą miejsc, kierunków studiów i poziomem kadry naukowej): w Toruniu działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK.

Poza ośrodkami stołecznymi w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój różnego rodzaju ośrodków kształcenia wyższego, w tym głównie punktów i oddziałów zamiejscowych uczelni.

Szkoły wyższe równolegle z działalnością dydaktyczną prowadzą działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową. Działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza studia regionalno-historyczne, prowadzą także towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne, a w ród nich także Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz stowarzyszenia regionalne.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W regionie istnieją również placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe funkcjonujące w strukturze Polskiej Akademii Nauk, instytutów resortowych, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa.

W Toruniu mają swe siedziby m.in. placówki Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Pracownia Zagospodarowania Turystycznego Instytutu Turystyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W Bydgoszczy podobną działalność prowadzą: Regionalne Centrum Innowacji przy UTP, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Wdrożeń Technicznych, Instytut Ziemniaka, Oddział Instytutu Weterynarii.

Bardzo ważną rolę spełniają w regionie placówki działające w strukturze instytutów związanych z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin (Kowróz powiat toruński, Głodowo powiat lipnowski, Głębokie i Polanowice powiat inowrocławski, Sobiejuchy powiat żniński, Chrząstkowo powiat nakielski), zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki (np. w Mełnie powiat grudziądzki, Kołudzie Wielkiej powiat inowrocławski), ośrodki doradztwa rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i w Przysieku k. Torunia. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre zakłady produkcyjne w województwie, takie jak: Anwil S.A. we Włocławku, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, Telefonia Kabel w Bydgoszczy oraz Lucent Technologies w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności innowacyjnej w przemyśle województwa kujawsko-pomorskiego opiera się głównie na środkach własnych i kredytach bankowych, środki pochodzące z innych źródeł mają drugorzędne znaczenie.

Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych. Za najważniejsze czynniki wpływające na innowacyjność można uznać:

 • poziom i zakres wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe przedsiębiorców, 

 • system zachęt finansowych do podejmowania ryzyka w gospodarce,

 • system dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki.  

Źródło:
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (Toruń 2004) 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

TORUŃ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

BYDGOSZCZ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

WŁOCŁAWEK
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

GRUDZIĄDZ
Wyższe uczelnie prywatne:

INOWROCŁAW
Wyższe uczelnie prywatne:

BRODNICA
Wyższe uczelnie prywatne:

ŚWIECIE
Wyższe uczelnie prywatne:

TUCHOLA
Wyższe uczelnie prywatne:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.