Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) - realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP.

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw realizuje cel szczegółowy 4. Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Więcej informacji na ten temat tutaj


Wszystkie konkursy