• Polska na 40 miejscu w rankingu gospodarczym „Doing Business”.
  Gospodarki są uszeregowane pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, od 1 do 190. Wysoka łatwość prowadzenia działalności w rankingu oznacza, że otoczenie regulacyjne bardziej sprzyja zakładaniu i prowadzeniu lokalnej firmy. Rankingi są ustalane przez sortowanie łącznych wyników według 10 tematów, z których każdy składa się z kilku wskaźników, przy czym każdy temat ma taką samą wagę. Rankingi dla wszystkich gospodarek odnoszą się do maja 2019 r.
  https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/poland#,
  https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL.pdf

 • 41 miejsce w rankingu wolności gospodarczej w 2021 roku „Index of Economic Freedom 2021”, opracowanym przez  The Heritage Foundation.
  Wynik wolności gospodarczej Polski wynosi 69,7 punktów. Jego ogólna ocena wzrosła o 0,6 punktu, głównie ze względu na poprawę efektywności sądownictwa. Polska zajmuje 41 miejsce na świecie, 25 miejsce na 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej.
  https://www.heritage.org/index/country/poland

 • 45 miejsce rankingu postrzegania kraju pod kątem korupcji "Corruption Perceptions Index 2020".
  2020 - CPI - Transparency.org

 • 40 miejsce  w rankingu innowacyjności "Global Innovation Index 2021".
  Edycja 2021 Global Innovation Index (GII) przedstawia najnowszy globalny ranking innowacji 132 gospodarek, opierający się na 81 różnych wskaźnikach. Śledząc najnowsze światowe trendy w zakresie innowacji w nowym Global Innovation Tracker, ta edycja koncentruje się również na wpływie pandemii COVID-19 na innowacje.
  https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/ 

 • Ocena ryzyka BB2 w ratingu Euler Hermes Global.
  Poziom ryzyka przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem interesów w Polsce został oceniony na MEDIUM BB2.
  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/country-reports/Poland.html

   

   

Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest w oparciu o środki z różnych źródeł, przy czym istotny jest znaczny udział podmiotów gospodarczych. W województwie kujawsko-pomorskim 36,1% nakładów województwa pochodzi z budżetu państwa (w kraju 57,7%), a 58,6% to nakłady podmiotów gospodarczych (w kraju 26,0%). Stosunkowo mały udział nakładów wykazują placówki naukowe PAN i jednostki badawczo-rozwojowe oraz organizacje międzynarodowe i instytucje zagraniczne.

Istotne znaczenie dla regionu ma zwiększenie dostępności do kształcenia na wszystkich poziomach oraz uzyskanie i poprawa kwalifikacji mieszkańców zgodnych z potrzebami rynku pracy.

SZKOŁY WYŻSZE

Na terenie województwa działają 2 ośrodki akademickie, o przeciętnym w skali kraju potencjale w zakresie możliwości kształcenia (mierzonym liczbą miejsc, kierunków studiów i poziomem kadry naukowej): w Toruniu działa największy w Polsce północnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Akademia Muzyczna oraz Collegium Medicum UMK.

Poza ośrodkami stołecznymi w ostatnich latach ma miejsce dynamiczny rozwój różnego rodzaju ośrodków kształcenia wyższego, w tym głównie punktów i oddziałów zamiejscowych uczelni.

Szkoły wyższe równolegle z działalnością dydaktyczną prowadzą działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową. Działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza studia regionalno-historyczne, prowadzą także towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz społeczno-kulturalne, a w ród nich także Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz stowarzyszenia regionalne.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

W regionie istnieją również placówki badawcze i badawczo-wdrożeniowe funkcjonujące w strukturze Polskiej Akademii Nauk, instytutów resortowych, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa.

W Toruniu mają swe siedziby m.in. placówki Polskiej Akademii Nauk: Pracownia Astrofizyki Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, a także Pracownia Zagospodarowania Turystycznego Instytutu Turystyki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W Bydgoszczy podobną działalność prowadzą: Regionalne Centrum Innowacji przy UTP, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Wdrożeń Technicznych, Instytut Ziemniaka, Oddział Instytutu Weterynarii.

Bardzo ważną rolę spełniają w regionie placówki działające w strukturze instytutów związanych z rolnictwem, stacje doświadczalne hodowli, oceny odmian roślin (Kowróz powiat toruński, Głodowo powiat lipnowski, Głębokie i Polanowice powiat inowrocławski, Sobiejuchy powiat żniński, Chrząstkowo powiat nakielski), zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki (np. w Mełnie powiat grudziądzki, Kołudzie Wielkiej powiat inowrocławski), ośrodki doradztwa rolniczego w Minikowie, Zarzeczewie i w Przysieku k. Torunia. Własną działalność badawczo-rozwojową prowadzą także niektóre zakłady produkcyjne w województwie, takie jak: Anwil S.A. we Włocławku, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu, Telefonia Kabel w Bydgoszczy oraz Lucent Technologies w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności innowacyjnej w przemyśle województwa kujawsko-pomorskiego opiera się głównie na środkach własnych i kredytach bankowych, środki pochodzące z innych źródeł mają drugorzędne znaczenie.

Elementem potencjału innowacyjnego regionu jest skłonność przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych. Za najważniejsze czynniki wpływające na innowacyjność można uznać:

 • poziom i zakres wykształcenia oraz doświadczenie zawodowe przedsiębiorców, 

 • system zachęt finansowych do podejmowania ryzyka w gospodarce,

 • system dyfuzji osiągnięć naukowych do gospodarki.  

Źródło:
 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (Toruń 2004) 

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W KUJAWSKO-POMORSKIEM

TORUŃ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

BYDGOSZCZ
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

WŁOCŁAWEK
Wyższe uczelnie państwowe:

Wyższe uczelnie prywatne:

GRUDZIĄDZ
Wyższe uczelnie prywatne:

INOWROCŁAW
Wyższe uczelnie prywatne:

BRODNICA
Wyższe uczelnie prywatne:

ŚWIECIE
Wyższe uczelnie prywatne:

TUCHOLA
Wyższe uczelnie prywatne:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Możliwość eksploatacji ekologicznych źródeł energii jest szansą dla regionu na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i stwarza możlliwość poprawy zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Powstawanie w województwie nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) może przyczynić się również do redukcji emisji CO2 oraz wpłynąć na oszczędność energii i zwiększenie efektywności energetycznej.

(Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. o promocji stosowania energii odnawialnej, stanowiącą część pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska została zobowiązana do wytworzenia 15% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.)

Potencjał naturalny województwa stwarza dogodne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej. Obszar Kujaw i Pomorza położony jest w około 80% w dorzeczu Wisły. Duże znaczenie dla regionalnej energetyki mają: elektrownia na Wiśle we Włocławku o mocy 162 MW, zapora na Zalewie Koronowskim, zapory Smukała i Tryszczyn na Brdzie oraz zapory Gródek i Żur na Wdzie.

Dynamika rozwoju OZE w regionie
Jeśli chodzi o dynamikę rozwoju OZE, Kujawsko-Pomorskie posiada najwększą ilość instalacji wiatrowych w Polsce. Zgodnie danymi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na 1039 funkcjonujących w Polsce jednostek elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4582.032 MW (marzec 2016), 274 turbiny wiatrowe zlokalizowane są w Kujawsko-Pomorskiem, a ich moc w sumie wynosi 517.079 MW.
Według danych URE  (marzec 2016) w Kujawsko-Pomorskiem znajdują się w sumie 52 elektrownie wodne (łączna moc 211.121 MW), co plasuje region na 6 miejscu w kraju. Oprócz tego województwo zajmuje 8 lokatę wśród polskich regionów pod wzlędem ilości aktywnych biogazowni - funkcjonuje tu 16 elektrowni biogazowych (o mocy w sumie 15.037 MW).  
 
Rodzaje i ilości OZE w Kujawsko-Pomorskiem

Rodzaj elektrowniTyp instalacjiIlość instalacji w Kujawsko-PomorskiemMoc [MW]
Elektrownie biogazowewytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków43.782
wytwarzające z biogazu rolniczego57.491
wytwarzające z biogazu składowiskiego73.764
Elektrownie biomasowewytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo papierniczych (BMP)242.600
wytwarzające z biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, ogrodowych (BMG)27.400
wytwarzające z biomasy mieszanej (BMM)2136.825
Elektrownie
wodne
elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW412.357
elektrownia wodna przepływowa do 1 MW53.374
elektrownia wodna przepływowa do 5 MW311.200
elektrownia wodna przepływowa do 10 MW18.000
elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW2186.200
Elektrownie realizujące technologię współspalaniarealizujące technologię współspalania (paliwa kopalne i biomasa)20.000
Elektrownie wiatroweelektrownia wiatrowa na lądzie274517.079

Źródło: Opracowanie własne K-P COI w oparciu o Mapę odnawialnych źródeł energii Urzędu Regulacji Energetyki (URE), stan na 30.03.2016 r.

Interaktywna Mapa odnawialnych źródeł energii, opracowana przez URE, dostępna tutaj

Oprac. M. Ryłow K-P COI

Sektor BPO

Sektory wysokiej szansy BPO

Znaczna ilość firm przedstawicieli sektora w regionie:

 • Nokia (d. Alcatel-Lucent) , Bydgoszcz (IT)
 • Atos IT Services, Bydgoszcz (IT)
 • Teleplan International, Bydgoszcz (IT)
 • Mobica Ltd., Bydgoszcz, (IT)
 • Bazy i Systemy Bankowe, Bydgoszcz (IT)
 • iQor (d. Jabil), Bydgoszcz, (AMS)
 • BPH Centrum Korporacyjne, Bydgoszcz (F&A)
 • Centrum Operacyjne Grupa Banku Pocztowego, Bydgoszcz,( F&A)
 • Centrum Przetwarzania Dokumentów - Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczta Polska, Bydgoszcz (F&A)
 • Genesys, Bydgoszcz (IT)
 • Asseco, Bydgoszcz (IT)
 • SDL Bydgoszcz (IT)
 • Sunrise System, Bydgoszcz (IT)
 • Centrum Obsługi Biznesu, Bydgoszcz (Call Center)
 • Eniro Polska, Bydgoszcz (Call Center)
 • Makromedia, Bydgoszcz (Call Center)
 • Media System, Bydgoszcz (Call Center)
 • Bibby, Bydgoszcz (F&A)
 • OpusCapita, Toruń (F&A)
 • Telmon, Toruń (Call Center)
 • Atos, Toruń (IT)
 • Grant Thornton Toruń (HR, F&A) 
 • Contact Centre, Toruń (Call Center)
 • Grupa Allegro, Toruń (IT)
 • Cyfrowy Polsat, Toruń (Call Center)
 • Manpower, Toruń (HR)
 • Randstad, Toruń (HR)
 • CDTP, Toruń (Call Center) 

Duży potencjał dostępności oferty inwestycyjnej w sektorze BPO, istniejącej oraz planowanej:

 • Istniejąca powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 40 tys.m2; Toruń – ponad 30 tys. m2
 • Planowana powierzchnia: Bydgoszcz – ponad 50 tys.m2; Toruń – ok. 10 tys. m2
 • Wysoki odsetek dostępnej rzeczywistej powierzchni biurowej widoczny zwłaszcza w Bydgoszczy

Dogodna lokalizacja z punktu widzenia układu drogowo – kolejowego: 
strategiczne położenie w centrum kraju, na splocie ważnych szlaków drogowych i kolejowych, z dostępem do międzynarodowego lotniska w Bydgoszczy oraz do lądowisk i lotnisk cywilnych w obu miastach i w ich okolicach, gęsta sieć kolejowa i dróg krajowych, autostrada A1Dobra znajomość języków obcych wśród studentów uczytelni bydgoskich i toruńskich (język angielski  80,4 %, język niemiecki 40,3 %)  

Wyraźna obecność konurbacji bydgosko-toruńskiej w branżowych raportach jako „wschodzącej gwiazdy” sektora BPO

Działania na rzecz poprawy jakości usług w dziedzinie komunikacji publicznej na obszarze konurbacji bydgosko – toruńskiej (bilet aglomeracyjny BiT City, budowa szybkiej kolei pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem BiT City) 

Możliwość uzyskania  pomocy finansowej/publicznej w ramach inwestycji w sektor BPO w regionie m.in.:

 • W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar PSSE w Kujawsko-Pomorskiem obejmuje 736,2711 ha, ponad połowę wszystkich terenów jakimi PSSE dysponuje w czterech regionach Polski
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości
 • Dofinasowania w ramach PO-IG Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych usług

Potencjał dydaktyczny uczelni wyższych, pozwalający na realizację programów nauczania w ścisłym powiązaniu z potrzebami sektora BPO

Wysoka elastyczność uczelni prywatnych w zakresie dostosowywania programów nauczania pod kątem rynku pracy

Znaczna mobilność mieszkańców w zakresie poruszania się w obrębie konurbacji bydgosko – toruńskiej

Niższe koszty pracy w regionie jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej  

Dostępność zasobów pracy warunkowana relatywnie wysoką stopą bezrobocia; systematycznie rosnącym poziomem wykształcenia młodych ludzi; dostępnością pracowników dla branży BPO 

Znaczący potencjał dla rozwoju rynku powierzchni biurowych  

Rosnący standard życia, bogata oferta kulturalno – rozrywkowa, tzw. sfera after work

Polityka lokalnych władz ukierunkowana na tworzenie dogodnych warunków do funkcjonowania branży BPO w regionie  

Oprac. C.Buczyński, K-P COIE

Sektor chemiczny

Wiodąca rola województwa w przemyśle chemicznym:

 • 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych (15%).
 • 11% udział w krajowej wartości produkcji sprzedanej.
 • Ponad 20% krajowej wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowo-papierniczego.
 • Innowacyjność firm w regionie: duża liczba patentów i świadectw ochronnychna wzory użytkowe.
 • Dostępność do wykwalifikowanej kadry, zdobywającej wykształcenie w regionalnych uczelniach posiadających wydziały o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy).
 • Znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawcówi kooperantów:
  • Zakłady Azotowe ANWIL S.A. we Włocławku
  • ELANA S.A. w Toruniu (wchodzi w skład GP Boryszew SA)
  • Soda Polska Ciech SA należaca do grupy CIECH (w skład wchodzą byłe Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. z Inowrocławia oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.).
  • Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław (Grupa ORLEN)
  • „Infrastruktura Kapuściska S.A.” (byłe zakłady chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy w upadłości likwidacyjnej, obecnie należące do: Grupa Chemiczna Ciech SA)
  • Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. (Grupa Solvay), Włocławek
  • KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłąo Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą
  • Unilever Polska SA, Bydgoszcz
  • Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy
  • Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. we Włocławku
  • Plastica sp. z o.o., we Frydrychowie, gmina Kowalewo Pomorskie
  • Hanplast sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niższe niż średnie krajowe
 • Wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wyższe o profilu chemicznym(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Zaplecze naukowo-badawcze: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Sektor elektromaszynowy

 • Znaczący udział firm województwa w eksporcie (ok. 20%)
 • Duża baza firm z sektora elektromaszynowego, potencjalnych poddostawców i kooperantów:
  • Apator S.A, Toruń
  • PESA Bydgoszcz SA
  • Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA w Tucholi
  • Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
  • Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • TOWIMOR S.A. w Toruniu
  • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy
  • Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. w Toruniu
  • Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • FAMOR SA w Bydgoszczy
  • HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu
  • INOFAMA S.A. w Inowrocławiu
  • SCLICAN Sp. z o. o. w Bydgoszczy
  • PIAP-OBRUSN w Toruniu
 • Zaplecze naukowo-badawcze: szkoły wyższe z wydziałami o profiluelektrotechnicznym:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy,
  • instytuty naukowo-badawcze: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, Placówki Polskiej Akademii Nauk
 • Zachęty dla inwestorów: zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i wielu gminach

Sektor spożywczy

Wiodąca rola regionu w przemyśle spożywczym (przetwórstwo rolno-spożywcze):

 • jeden z czołowych dostawców żywności na rynku krajowym
 • wiodący producent cukru
 • wiodący producent oleju (19,7% wartości krajowej produkcji sprzedanej)
 • istnienie znanych marek własnych: olej z Kruszwicy, pierniki z Kopernika
 • potencjał naukowo-badawczy regionu:
  • Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy: Wydział Zootechniczny; Wydział Rolniczy, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej

Przykłady przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze:

 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Toruń
 • Nord Zucker Polska, Chełmża
 • CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., Toruń
 • Delecta (Grupa Orkla), Włocławek
 • Zakłady Przetwórstwa Cykoria S.A., Wierzchosławice
 • Frosta sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Fabryka cukiernicza Kopernik S.A., Toruń
 • JUTRZENKA Colian sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Kruszwica
 • Drobex sp. z o.o., Solec Kujawski
 • Gzella Sp. z o.o., Osie
 • Zakłady Mięsne Nove, Nowe
 • Spółdzielnia Mleczarska Rotr, Rypin
 • Proszkownia Mleka sp. z o.o, Piotrków Kujawski
 • Cargill Poland Sp. z o.o. w Brzozowie, Osnowie k. Chełmna i w Świeciu
 • Stovit Group sp. z o.o., Bydgoszcz
 • Zakłady Mięsne Viando sp. z o.o., Radejowice k. Inoworcławia
 • Bonduelle Polska SA, Gniewkowo
 • Cykoria SA, Wierzchosławice

Największe firmy w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Lp.FirmaSektorLokalizacja (miejscowość)KapitałLiczba zatrudnionych (stan na koniec 2014 r)
1PSH LewiatanSprzedaż detalicznaWłocławekPolskib.d.
2NEUCA SA GK, NEUCA SAMedycznyToruńMieszany3 630
3Anwil SA GKChemicznyWłocławekPolski2 812
4Mondi Świecie SA, Mondi Świecie SA GKProdukcja papieru i tekturyŚwiecieZagraniczny1 091
5Grupa TZMO SAWyroby medyczne ToruńPolski6 495
6Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SASpożywczyKruszwicaMieszany933
7ThyssenKrupp Energostal SASprzedaż hurtowaToruńMieszany861
8Krajowa Spółka Cukrowa SA GKSpożywczyToruńPolski2 315
9Pojazdy Szynowe PESA SA GK, Pojazdy Szynowe PESA SAMaszynowy BydgoszczPolski2 972
10PHU Chemirol sp. z o.o. GK Chemiczny MogilnoPolski930
11Market-Detal sp z o.o. sjSprzedaż detaliczna InowrocławPolski5 000
12Ampol-Merol sp. z o.o. Chemiczny Wąbrzeźno Polski340
13Ciech Soda Polska SAChemiczny InowrocławPolski1200
14Nova Trading SASprzedaż hurtowaToruńPolski286
15Apator SA GKElektro-maszynowyToruńMieszany 2 295
16Cronimet PL Sp. z o.o.Recyclingu metali i handel surowcami metalowymi.InowrocławZagraniczny112 (luty 2017)
17UMC Poland sp. z o.o. ElektronicznyOstaszewoZagranicznyb.d.
18Plastica sp. z o.o. Wyroby medyczneKowalewo Pomorskie Polskib.d.
19Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.Przetwórstwo spożywczeToruńZagraniczny919
20Drobex sp. z o.o.Przetwórstwo spożywczeSolec KujawskiPolski600
21Frosta sp. z o.o.Przetwórstwo spożywczeBydgoszczZagraniczny487
22PW Autos sp. z o.o.MotoryzacyjnySolec KujawskiPolski380
23Hurtownia motoryzacyjna Gordon sp. z o.o.MotoryzacyjnySzubinPolski373
24SM RotrPrzetwórstwo spożywczeRypinPolski255
25Gzella Poland sp z o.o.Przetwórstwo spożywczeOsiePolski300
26Supravis Group SA GKProdukcja opakowańBydgoszczPolski541
27Interhandler sp. z o.o.MotoryzacyjnyToruńZagraniczny208
28Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz sp. z o.o. Produkcja opakowańBukowiec Zagraniczny482
29Oponeo.pl SA MotoryzacyjnyBydgoszczMieszanyb.d.
30Guala Closures DGS Poland SAProdukcja opakowań WłocławekPolski621
31Hanplast sp. z o.o. Przetwórstwo tworzyw sztucznych BydgoszczPolskib.d.
32Agro sieć sp. z o.o.MotoryzacyjnyChełmnoPolski116
33PPHU Visscher Caravelle Poland sp. z o.o. MotoryzacyjnyGrudządz Zagraniczny580
34PHU Jagr Spożywczy WarlubiePolskib.d.
35KPEC sp. z o.o. EnergetykaBydgoszczPolskib.d.
36IMS Sofa sp. z o.o.MeblarskiBydgoszczPolskib.d.

Źródło: opracowanie własne w oparciu o listę 2000 dziennika "Rzeczpospolita" z 2015 r.

Liczba przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem

Forma prawnaGrudzień 2014Grudzień 2015Grudzień 2016Grudzień 2017
Liczba przedsiębiorstw w sumie192078193470194099195717
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą142201141983140939141425
Spółki handlowe w sumie14311154851664417706
Spółki z o.o.11955129521394714818
Spółki akcyjne359362365365
Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego1815183219081961

Źródło:

 1. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2014 r. Bydgoszcz luty 2015
 2. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2015 r. Bydgoszcz luty 2016
 3. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2017
 4. Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego IV kwartał 2016 r. Bydgoszcz luty 2018