Porozumienie polityczne w sprawie nowego instrumentu w celu lepszej ochrony interesów UE na arenie światowej

ACI ma przede wszystkim działać jako środek odstraszający przed wszelkim potencjalnym przymusem ekonomicznym. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do przymusu ekonomicznego, ACI zapewnia strukturę umożliwiającą nakłonienie państwa trzeciego do zaprzestania stosowania środków przymusu poprzez dialog i zaangażowanie. Jeśli jednak zaangażowanie się nie powiedzie, daje to również UE dostęp do szerokiej gamy możliwych środków zaradczych przeciwko krajowi stosującemu przemoc. Obejmują one nakładanie ceł, ograniczenia w handlu usługami oraz ograniczenia w dostępie do bezpośrednich inwestycji zagranicznych lub zamówień publicznych.

 

Osiągnięte porozumienie obejmuje ramy prawne, dzięki którym UE może żądać od kraju trzeciego naprawienia szkód spowodowanych przez jego przymus gospodarczy. Obejmuje również ustalenia dotyczące podejmowania decyzji, w szczególności rolę Rady w ustalaniu, czy UE lub państwo członkowskie jest celem przymusu gospodarczego, a także ramy czasowe działań UE w ramach tego instrumentu.

UE będzie nadal współpracować z podobnie myślącymi partnerami i sojusznikami w celu rozwiązania problemu przymusu ekonomicznego, a ACI jest znaczącym uzupełnieniem międzynarodowych wysiłków w tej dziedzinie.

UE i jej państwa członkowskie stały się w ostatnich latach celem świadomej presji gospodarczej. Komisja Europejska zaproponowała ACI w 2021 r. w ramach swojej nowej strategii handlowej, jako nowe dedykowane narzędzie do walki z przymusem ekonomicznym – definiowanym jako sytuacja, w której państwo trzecie próbuje wywrzeć presję na UE lub państwo członkowskie, aby dokonało określonego wyboru, stosując lub grożąc zastosowaniem środków wpływających na handel lub inwestycje przeciwko UE lub państwu członkowskiemu. Instrument może zostać uruchomiony przez szeroki zakres praktyk przymusu.

Rozważając uruchomienie instrumentu, Komisja Europejska będzie polegać na opiniach zainteresowanych stron, a przedsiębiorstwa zachęca się do przedstawiania odpowiednich informacji.

ACI i wszelkie działania, które można podjąć w ramach tego instrumentu, są zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami UE iw pełni oparte na prawie międzynarodowym. Komisja Europejska wkrótce przedstawi europejską strategię bezpieczeństwa gospodarczego, zaplanowaną na 20 czerwca 2023 r.

Ochrona przeciwko przymusem ekonomicznym

Pytania i odpowiedzi

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza