Preferencyjne warunki dla przedsiębiorstw planujących inwestycję w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Firma, która dołączy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, skorzysta z ulg podatkowych oraz otrzyma wsparcie na każdym etapie inwestycji. Pomorska SSE oferuje również między innymi opiekę poinwestycyjną, promocję na rynku polskim i zagranicznym, wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanej kadry a także pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, uczelniami i samorządem.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca,aby uzyskać decyzję o wsparciu, musi spełnić kryteria jakościowe oraz ilościowe. Jeżeli są one spełnione – uzyskuje decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i otrzymuje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procentwydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji (czyli planowane nakłady inwestycyjne) uzależnione od stopy bezrobocia w danym mieście. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się m.in. koszt nabycia nieruchomości i budynków,koszty najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty budowy zakładu z halą produkcyjną i zapleczem biurowo-socjalnym, zakup maszyn i urządzeń (także w formie leasingu finansowego) oraz wartości niematerialne i prawne związane z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how inieopatentowanej wiedzy technicznej

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunkizgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Należą do nich kryteriazrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz kryteria zrównoważonego rozwojuspołecznego. Te kryteria to między innymi posiadanie statusu MŚP, inwestycja wlokalizacje o wysokim poziomie bezrobocia, współpraca ze szkołami branżowymi,wspieranie rozwoju pracowników przedsiębiorstwa, inwestycje w projektywspierające branże w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną.Łącznie kryteriów jest 10 i przedsiębiorca w województwie kujawsko-pomorskimwybiera 5 które spełni.

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji owsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydaniadecyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Ustawa skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu orazw sektorze przemysłowym. Ustawa wyklucza niektóre rodzaje działalności, naktóre decyzja o wsparciu nie może zostać wydana:

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Oddział w Toruniu

ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń 
Tel: 56 653 00 47 
E-mail: torun@strefa.gda.pl      

Joanna Gasek – Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych 
Tel: 605 676 600                   
E-mail: j.gasek@strefa.gda.pl                      

Weronika Leszniewska – Samodzielny pracownik ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej
Tel: 799 286 999               
E-mail: w.leszniewska@strefa.gda.pl                     

Oddział we Włocławku

Ul. Brzeska 6, pok. 37, 87-800 Włocławek 
E-mail: wloclawek@strefa.gda.pl 

Wiktor Kowalski – Samodzielny pracownik ds. pozyskiwania inwestorów oraz współpracy międzynarodowej 
Tel: 601 975 570 
E-mail: w.kowalski@strefa.gda.pl