Priorytety prezydencji hiszpańskiej w zakresie badań i innowacji

Celem prezydencji jest skupienie się na wzmacnianiu ekosystemów badań naukowych i innowacji oraz wspieraniu inicjatyw ich wprowadzania na wszystkich poziomach terytorialnych. W tym kontekście jednym z priorytetów jest opracowanie konkluzji Rady w sprawie wzmocnienia roli i wpływu badań naukowych i innowacji w procesie kształtowania polityki w społeczeństwach demokratycznych. Wśród trzech głównych filarów, którymi należy się zająć w tym zakresie, jest rola regionalnych i lokalnych ekosystemów innowacji w poprawie współpracy i spójności terytorialnej poprzez badania naukowe i innowacje (obok roli nauki w politykach publicznych oraz wpływu mechanizmu odbudowy, transformacji i zwiększania odporności na badania naukowe i innowacje i polityki sektorowe, konsolidacja Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). Inne cele prezydencji to promowanie wniosków Komisji dotyczących misji i projektów badawczych UE, a także konsolidacja i wzmocnienie Partnerstwa na rzecz Badań i Innowacji w Regionie Morza Śródziemnego (PRIMA).

Konkluzje Rady powinny zostać przyjęte pod koniec roku, ale dyskusje na temat priorytetów B+R rozpoczęto już 27-28 lipca w Santander, podczas nieformalnego spotkania ministerialnego poświęconego konkurencyjności (badania). Wymiany koncentrowały się na czterech głównych tematach: promowaniu innowacji w regionie Morza Śródziemnego; podkreślenie roli dyplomacji naukowej; prezentacja projektu IFMIF-DONES dotyczącego zrównoważonego rozwoju energetycznego; oraz wzmocnieniu planu strategicznego „Horyzont Europa” na lata 2025–2027.

Jeśli chodzi o plan strategiczny, spotkanie miało na celu jego wzmocnienie i zapewnienie dalszego dostosowania jego celów do europejskich i krajowych polityk i priorytetów publicznych.

Więcej informacji

Tutaj znajdziesz wszystkie priorytety prezydencji hiszpańskiej w jej programie.

Dowiedz się więcej o nieformalnym spotkaniu ministerialnym na temat konkurencyjności w dniach 27-28 lipca tutaj.

Źródło

Errin