Protokół dyplomatyczny i różnice kulturowe

W interesach, oprócz znajomości zagadnień merytorycznych i doświadczenia, kluczem do sukcesu jest umiejętność obcowania z partnerami biznesowymi w sposób budujący wiarygodność oraz gwarantujący przychylność dzięki znajomości uwarunkowań tradycji i kultury ich kraju. Etykieta w biznesie to jedna z metod kreowania własnego wizerunku profesjonalnego partnera, z którym warto podtrzymać relacje zawodowe.

Znajomość podstawowych zasad protokołu dyplomatycznego oraz uwzględnienie różnić kulturowych pozwoli uniknąć wielu niezamierzonych, niezręcznych sytuacji o podłożu towarzyskim, zawodowym i kulturowym podczas budowania miedzynarodowych relacji biznesowych. 

Rekomendujemy zatem Państwu lekturę zebranych przez nas poniżej przewodników wydanych przez wpierających umiędzynarodowienie polskich firm instytucji i autorów. 

Zawierają one szereg informacji, wskazówek, porad i komentarzy dotyczących kontekstu kulturowego w międzynarodowych kontaktach biznesowych. Kontekst ten ma szczególnie istotne znaczenie przy podejmowaniu aktywności gospodarczej na oddalonych – nie tylko geograficznie, ale często również kulturowo i obyczajowo – rynkach pozaeuropejskich.

Opracowanie: J. Wiśniewska K-PCOIE