Unia Europejska i Chile wzmacniają wszechstronne partnerstwo polityczne i handlowe

Ta przełomowa umowa ma kluczowe znaczenie geopolityczne: dzięki niej UE i Chile przenoszą swoje partnerstwo na wyższy poziom w celu wzmocnienia dialogu politycznego, pogłębienia współpracy oraz zwiększenia możliwości handlowych i inwestycyjnych. Umowa  zacieśnia współpracę między UE a Chile w zakresie wspólnych globalnych wyzwań, takich jak walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska.

Bliższe powiązania gospodarcze z Chile pozwolą UE na dywersyfikację i wzmocnienie jej odporności gospodarczej, jednocześnie zwiększając możliwości eksportu i inwestycji UE. Lepszy dostęp i zrównoważone inwestycje w surowce krytyczne, takie jak lit, przyczynią się do realizacji naszych wspólnych ambicji w zakresie ekologicznej transformacji.

Pobudzanie handlu i inwestycji

Umowa pogłębi stosunki handlowe i inwestycyjne między UE a Chile oraz zapewni nowe możliwości unijnym przedsiębiorstwom w piątej co do wielkości gospodarce Ameryki Łacińskiej:

 • 99,9% unijnego eksportu będzie bezcłowe, co ma zwiększyć unijny eksport do Chile nawet o 4,5 mld euro.
 • Większy dostęp do surowców i czystych paliw kluczowych dla przejścia na zieloną gospodarkę, takich jak lit, miedź i wodór.
 • Łatwiej unijnym firmom świadczyć usługi w Chile, m.in. w zakresie dostaw, telekomunikacji, transportu morskiego i usług finansowych.
 • Takie samo traktowanie inwestorów z UE w Chile, jak inwestorów chilijskich, w tym w sektorze energetycznym i surowcowym i odwrotnie.
 • Lepszy dostęp przedsiębiorstw z UE do chilijskich rządowych zamówień publicznych na towary, usługi, roboty budowlane i koncesje na roboty budowlane i vice versa.
 • Specjalny rozdział poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom, aby zapewnić, że mniejsze przedsiębiorstwa w pełni odniosą korzyści z umowy, w tym poprzez ograniczenie biurokracji.
 • Silne zaangażowanie w prawa człowieka, zrównoważony rozwój i innowacje

Umowa przyczyni się do realizacji wspólnych ambicji UE i Chile, jakim jest rozwój owocnego partnerstwa opartego na zrównoważonym rozwoju i wspólnych wartościach, poprzez:

 

 • Nowe pełnoprawne artykuły na temat zasad demokratycznych, praw człowieka i praworządności, które stanowią podstawę wspólnych wartości leżących u podstaw współpracy UE-Chile.
 • Rozszerzenie dialogu politycznego o międzynarodowy pokój, sprawiedliwość i bezpieczeństwo.
 • Ponowne skupienie się na nauce, technologii, badaniach i innowacjach.
 • Ambitny rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, potwierdzający zobowiązanie stron do przestrzegania standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy i porozumienia paryskiego.
 • Specjalny rozdział dotyczący handlu i płci, zawierający zobowiązania do wyeliminowania dyskryminacji kobiet.
 • Rozdział dotyczący zrównoważonych systemów żywnościowych, którego celem jest uczynienie łańcuchów dostaw żywności bardziej zrównoważonymi i odpornymi.

Więcej informacji

Zestawienie informacji, relacje UE-Chile

Zestawienie informacji – Zaawansowana umowa ramowa UE-Chile

Zestawienie informacji – Zrównoważony rozwój w handlu w części zaawansowanej umowy ramowej UE-Chile

Infografika – Handel między UE a Chile

Strona internetowa dotycząca części handlowej umowy UE-Chile

Wyjaśnienie części umowy UE-Chile dotyczącej handlu

Podsumowanie części handlowej Umowy

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszanie Europa Kujaw i Pomorza