Zaproszenie na webinarium Wsparcie dla Przedsiębiorców ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego

webinarium

webinarium

Link do spotkania:

https://kujawsko-pomorskie.webex.com/kujawsko-pomorskie/j.php?MTID=m3796c24a183564c99766b86c0d065022

W ramach programu omawiane będą następujące tematy:

Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  • w okresie obniżonego czasu pracy,
  • w okresie przestoju ekonomicznego, jak również dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w ramach art. 15gg Ustawy COVID-19 dla osób nieobjętych przestojem ekonomicznym / obniżonym wymiarem czasu pracy.

Formy wsparcia dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii Koronawirusa dostępne w powiatowych urzędach pracy:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) i organizacji pozarządowych (art.15zzda)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników: dla organizacji pozarządowych (art.15zze) i dla kościelnych osób prawnych (art.15zze2)

 

Kontakt:

Marlena Hetman

Centrum Obsługi Inwestora

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

tel. (56) 62 18 206

e-mail: m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl

lub

Maciej Kanabaj

Centrum Obsługi Inwestora

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

tel. (56) 62 18 481

e-mail: m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl