Agenda miejska UE – nabór do nowych partnerstw w zakresie zazieleniania miast i zrównoważonej turystyki

O agendzie miejskiej dla UE

Agenda miejska dla UE (UAEU) to inicjatywa, która odpowiada na wyzwania miejskie poprzez ustanowienie partnerstw między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe.

 Ich współpraca polega na tworzeniu planów działania mających na celu: Ich współpraca polega na tworzeniu planów działania mających na celu:

 

⦁ poprawę istniejących regulacji w odniesieniu do obszarów miejskich i wyzwań w miastach

⦁ wspieranie i ulepszanie innowacyjnych źródeł finansowania obszarów miejskich

⦁ rozwijanie i dzielenie się wiedzą (zbieranie danych, prowadzenie badań, wymiana dobrych praktyk).

 W ramach agendy miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych dotyczących tematów miejskich, które zostały określone w pakcie amsterdamskim. W wyniku odnowienia agendy w ramach umowy z Lublany z listopada 2021 r. proponuje się uruchomienie dwóch nowych partnerstw tematycznych: w sprawie zrównoważonej turystyki i zazieleniania miast.

O naborze

Dostępne poniżej informacje dotyczące każdego z naborów wyjaśniają proces i kryteria wyboru, a także obowiązki każdej kategorii partnerów. Zawierają również opis tematu, na którym partnerstwo będzie się koncentrować.

Informacja o naborze do partnerstwa „Zazielenianie miast” (ang.)

Informacja o naborze do partnerstwa „Zrównoważona turystyka”(ang.)

 

Uwaga: Zaproszenie to jest poprzedzone dwoma sprawozdaniami z oceny ex-ante w sprawie ekologizacji miast i zrównoważonej turystyki, które pomagają zoptymalizować koncentrację, harmonogram i działania przyszłej wielopoziomowej współpracy w tych dwóch obszarach. Ze sprawozdaniami można zapoznać się tutaj. Należy pamiętać, że przyszłe partnerstwo tematyczne będzie miało swobodę wyboru konkretnych tematów, nad którymi będą pracować, w oparciu o zalecany nacisk.

Jak aplikować?

Miasta, państwa członkowskie, państwa partnerskie, regiony, konsorcja miast, krajowe organizacje miast i inne zainteresowane strony zainteresowane przystąpieniem do jednego lub obu nowych partnerstw tematycznych muszą złożyć do 16 września 2022 r. do godz. 18.00 (CET) następujące wnioski:

Wniosek o partnerstwo tematyczne na rzecz zazieleniania miast

Wniosek o partnerstwo tematyczne na rzecz zrównoważonej turystyki

W odniesieniu do każdego partnerstwa tematycznego należy przedłożyć odrębną ankietę.

Uwaga: Po dokonaniu oceny wniosków przez ekspertów zewnętrznych oraz na forum grupy przygotowawczej Agendy Miejskiej, zaproponowana lista partnerów zostanie przedstawiona w październiku 2022 r. Dyrektorom Generalnym ds. Miejskich, którzy dokonają ostatecznego wyboru. Wybrani partnerzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Źródło

Komisja Europejska