Misja gospodarcza do Aberdeen (Szkocja, Wielka Brytania) z udziałem w targach „Future Farming Expo Scotland 2023”

Expo w Szkocji 2023

Expo w Szkocji 2023

Cel misji do Szkocji:

Promocja oferty przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem zwiększenia regionalnego poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami lub innymi jednostkami z zagranicy (realizacja zadania z projektów pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” oraz „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinasowanych ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020).

Dlaczego warto wziąć udział w misji?

Future Farming Expo wspólnie z UK Urban AgriTech (UKUAT) i FarmTech Society organizują targi Future Farming Expo 2023 w Szkocji, które dotyczyć będą przede wszystkim nowoczesnego rolnictwa, dającego nadzieję na zdrową, wysokiej jakości żywność. Format wystawy przewiduje wymianę informacji oraz pokazy skupione na tematyce zrównoważonego biznesu i rolnictwa, emisji dwutlenku węgla, odnawialnych źródłach energii oraz regeneracyjnych praktykach rolniczych. Wystawa, treść wydarzenia i dyskusja mają służyć wsparciu produktywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych
i wiejskich w Szkocji i poza nią. Uczestnicy wydarzenia będą mieli również okazję odwiedzić na trenie wystawy Innowacyjne Centrum Energetyczne fermentacji beztlenowej, w którym wykorzystuje się żywność, odpady rolnicze i ogrodowe z okolic Aberdeen do produkcji wodoru, który jest zbierany
i wykorzystywany do zasilania centrum.

Misja skierowana jest do:

ekspertów, badaczy, liderów branży i entuzjastów, którzy mogą się spotykać, wymieniać pomysłami i wprowadzać pozytywne zmiany w sektorze rolnictwa, zainteresowanych badaniami i rozwojem technologii, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii,  działalnością projektową oraz budową produkcyjnych farm akwaponicznych, hydroponicznych czy RAS.

Kto może uczestniczyć w misji:

 • przedsiębiorca z MŚP posiadający strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej (warunek konieczny);
 • przedsiębiorca z sektora MŚP spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r., poz. 900);
 • przedsiębiorca posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie krócej niż 12 miesięcy, licząc od dnia zarejestrowania działalności do dnia zgłoszenia udziału w misji.

Informacje o misji:

 • językiem wiodącym misji jest język angielski; osoba oddelegowana do udziału w misji musi posługiwać się tym językiem w sposób komunikatywny;
 • misja w 100% sfinansowana zostanie ze środków unijnych i budżetu województwa;
 • koszty uczestnictwa przedsiębiorcy w misji pokryte zostaną z projektów pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” oraz „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz Promocja Gospodarcza Regionu
 • w misji może wziąć udział tylko 1 osoba z danego przedsiębiorstwa;
 • ilość przedsiębiorców przewidzianych do udziału w misji wynosi około 10;
 • uczestnictwo w Misji stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, dzień zawarcia umowy o uczestnictwo jest dniem udzielenia pomocy de minimis;
 • przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia
  w ramach pomocy de minimis, a tym samym nie może wziąć udziału w misji.

W ramach misji przedsiębiorcy zostanie zapewnione:

 • transport autokarowy z miejsca zbiórki uczestników misji (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2) na lotnisko w Gdańsku lub
  w Warszawie w dniu 8.10.2023 r. oraz powrót z lotniska do Torunia w dniu 11.10.2023 r.
 • bilety lotnicze w obie strony na trasie Gdańsk (lub Warszawa) – Aberdeen i Aberdeen – Gdańsk (lub Warszawa); wylot 8.10.2023 r., powrót 11.10.2023 r.
 • ubezpieczenie podróżne (NNW);
 • przejazdy w kraju odbywania się misji związane z realizacją programu misji;
 • zakwaterowanie w hotelu o średnim lub wysokim standardzie (min. 3-gwiazdkowym);
 • pełne wyżywienie (śniadanie, lunch – na terenie targów, obiadokolacja);
 • zakup wejściówek na targi „Future Farming Expo Scotland 2023”, udział w panelach dyskusyjnych i innych wydarzeniach organizowanych przez organizatorów targów.

Po stronie przedsiębiorców leży uiszczenie następujących opłat:

 • diety pobytowe przysługujące zgodnie z regulaminem wynagradzania lub układem zbiorowym pracy albo zawartą umową o pracę;
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych Uczestnika Misji;
 • koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia podróży i z miejsca zakończenia podróży zapewnianej przez Organizatora;
 • koszty ubezpieczenia, którego nie zapewnia Organizator misji;
 • dodatkowe opłaty, które nie zostały wymienione jako koszt organizatora.

Zgłaszanie udziału w misji

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału w misji poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: RG-I-G@kujawsko-pomorskie.pl w terminie do 13 września 2023 r.
do godziny 10:00 skanów dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami:

1) formularz deklaracji uczestnictwa w zagranicznej misji gospodarczej realizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacji do udziału w Misji, według wzoru określonego
w załączniku nr 1 do Regulaminu;

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu

3) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Misji, przedsiębiorca dostarczy oryginały dokumentów osobiście lub wyśle na adres siedziby Organizatora Misji, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Biuro Projektów Gospodarczych,
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy misji gospodarczej do Wielkiej Brytanii”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt w sprawie misji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Departament Rozwoju Gospodarczego

Biuro Projektów Gospodarczych
Kopernika 4
87-100 Toruń

Osoba do kontaktu:

Anita Zapart
tel. 56 621 25 97
e-mail: a.zapart@kujawsko-pomorskie.pl

REGULAMIN misja Szkocja

Ogłoszenie o naborze na misję gospodarczą do Szkocji

Zał_1 do regulaminu formularz deklaracji uczestnictwa

Zał_2 – do regulaminu_kryteria wyboru

Zał_3 – robocze do regulaminu_projekt umowy AZ

Zał_4 do regulaminu_zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis

Zał_5 do regulaminu _formularz_pomocy_de_minimis

Zał_6 do regulaminu _oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de mninimis

Zał_7 do regulaminu_sprawozdanie merytoryczne

Zał_8 do regulaminu_informacja dla osoby, której dane dotyczą

Zał_9 do regulaminu_zgoda osoby, której dane dotyczą

Zał_10 do regulaminu_oświadczenie strategia biznesowa